[cms_heading hd_title=”Về chúng tôi” hd_description=”Là đơn vị hoạt động lâu năm trong lĩnh vực Dịch vụ sửa nhà, cải tạo, nâng cấp công trình xây dựng. Với độ ngũ nhân sự giầu kinh nghiệm và nhiệt tâm với nghề. Chúng tôi hân hạnh mang tới khách hàng của mình các dịch vụ Sửa chữa cải tạo nhà đảm bảo chất lượng kỹ thuật và mỹ thuật cao nhất”]
[cms_feature list_feature=”%5B%7B%22number_feature%22%3A%221%22%2C%22title_feature%22%3A%22D%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20c%E1%BB%A7a%20ch%C3%BAng%20t%C3%B4i%22%2C%22des_feature%22%3A%22S%E1%BB%ADa%20ch%E1%BB%AFa%20c%C3%A1c%20h%E1%BA%A1ng%20m%E1%BB%A5c%20c%C3%B4ng%20tr%C3%ACnh%20nh%C3%A0%20%E1%BB%9F%20theo%20y%C3%AAu%20c%E1%BA%A7u.%5CnC%E1%BA%A3i%20t%E1%BA%A1o%2C%20n%C3%A2ng%20c%E1%BA%A5p%2C%20l%C3%A0m%20%C4%91%E1%BA%B9p%2C%20chuy%E1%BB%83n%20%C4%91%E1%BB%95i%20m%E1%BB%A5c%20%C4%91%C3%ADch%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng.%5CnC%C6%A1i%20n%E1%BB%9Bi%2C%20m%E1%BB%9F%20r%E1%BB%99ng%2C%20x%C3%A2y%20th%C3%AAm%20t%E1%BA%A7ng.%5CnX%E1%BB%AD%20l%C3%BD%20s%E1%BB%B1%20c%E1%BB%91%20th%E1%BA%A5m%2C%20d%E1%BB%99t%2C%20l%C3%BAn%2C%20n%E1%BB%A9t%20c%C3%B4ng%20tr%C3%ACnh.%5CnTrang%20tr%C3%AD%2C%20l%C3%A0m%20m%E1%BB%9Bi%2C%20s%C6%A1n%20s%E1%BB%ADa%2C%20qu%C3%A9t%20v%C3%B4i.%5CnC%E1%BA%A3i%20t%E1%BA%A1o%2C%20s%E1%BB%ADa%20ch%E1%BB%AFa%20h%E1%BB%87%20th%E1%BB%91ng%20%C4%91i%E1%BB%87n%2C%20h%E1%BB%87%20th%E1%BB%91ng%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc.%5CnS%E1%BB%ADa%20ch%E1%BB%AFa%2C%20l%E1%BA%AFp%20%C4%91%E1%BA%B7t%20thi%E1%BA%BFt%20b%E1%BB%8B%20%C4%91i%E1%BB%81u%20h%C3%B2a.%5CnX%C3%A2y%20t%C6%B0%E1%BB%9Dng%20ng%C4%83n%2C%20d%E1%BB%B1ng%20v%C3%A1ch%20ng%C4%83n%2C%20l%C3%A0m%20tr%E1%BA%A7n%20th%E1%BA%A1ch%20cao.%5CnThi%E1%BA%BFt%20k%E1%BA%BF%2C%20l%E1%BA%AFp%20%C4%91%E1%BA%B7t%20c%E1%BB%ADa%20s%E1%BA%AFt%2C%20c%E1%BB%ADa%20cu%E1%BB%91n%2C%20c%E1%BB%ADa%20k%C3%ADnh.%5CnThi%E1%BA%BFt%20k%E1%BA%BF%20thi%20c%C3%B4ng%20n%E1%BB%99i%20th%E1%BA%A5t%20c%C3%B4ng%20tr%C3%ACnh.%5CnThi%E1%BA%BFt%20k%E1%BA%BF%20thi%20c%C3%B4ng%20ngo%E1%BA%A1i%20th%E1%BA%A5t%20c%C3%B4ng%20tr%C3%ACnh.%5CnThi%E1%BA%BFt%20k%E1%BA%BF%2C%20thi%20c%C3%B4ng%20x%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%20m%E1%BB%9Bi%20nh%C3%A0%20%E1%BB%9F%2C%20c%C3%B4ng%20tr%C3%ACnh%20d%C3%A2n%20d%E1%BB%A5ng.%22%2C%22feature_img%22%3A%2281%22%7D%2C%7B%22number_feature%22%3A%222%22%2C%22title_feature%22%3A%22Quy%20tr%C3%ACnh%20l%C3%A0m%20vi%E1%BB%87c%22%2C%22des_feature%22%3A%22Kh%C3%A1c%20v%E1%BB%9Bi%20c%C3%B4ng%20vi%E1%BB%87c%20x%C3%A2y%20m%E1%BB%9Bi%2C%20c%C3%B4ng%20vi%E1%BB%87c%20s%E1%BB%ADa%20ch%E1%BB%AFa%20v%C3%A0%20c%E1%BA%A3i%20t%E1%BA%A1o%20y%C3%AAu%20c%E1%BA%A7u%20ph%E1%BA%A3i%20kh%E1%BA%A3o%20s%C3%A1t%20hi%E1%BB%87n%20tr%E1%BA%A1ng%20r%E1%BA%A5t%20k%E1%BB%B9%20c%C3%A0ng%2C%20sau%20%C4%91%C3%A2y%20l%C3%A0%20c%C3%A1c%20b%C6%B0%E1%BB%9Bc%20l%C3%A0m%20vi%E1%BB%87c%20c%E1%BB%A7a%20ch%C3%BAng%20t%C3%B4i%20%3A%5Cn%5Cn%E2%80%93%20Qu%C3%BD%20kh%C3%A1ch%20g%E1%BB%8Di%20%C4%91i%E1%BB%87n%2C%20g%E1%BB%ADi%20th%C6%B0%20v%C3%A0%20ch%C3%BAng%20t%C3%B4i%20ti%E1%BA%BFp%20nh%E1%BA%ADn%20y%C3%AAu%20c%E1%BA%A7u.%5Cn%E2%80%93%20Ch%C3%BAng%20t%C3%B4i%20%C4%91%E1%BA%BFn%20c%C3%B4ng%20tr%C3%ACnh%20c%E1%BB%A7a%20qu%C3%BD%20kh%C3%A1ch%20kh%E1%BA%A3o%20s%C3%A1t%20v%C3%A0%20t%C6%B0%20v%E1%BA%A5n%2C%20b%C3%A1o%20gi%C3%A1.%5Cn%E2%80%93%20Hai%20b%C3%AAn%20th%E1%BB%91ng%20nh%E1%BA%A5t%2C%20ch%C3%BAng%20t%C3%B4i%20ti%E1%BA%BFn%20h%C3%A0nh%20tri%E1%BB%83n%20khai%20c%C3%B4ng%20vi%E1%BB%87c.%5Cn%E2%80%93%20Qu%C3%BD%20kh%C3%A1ch%20nghi%E1%BB%87m%20thu%20c%C3%B4ng%20tr%C3%ACnh%20sau%20khi%20ho%C3%A0n%20th%C3%A0nh%20v%C3%A0%20thanh%20to%C3%A1n.%5Cn%E2%80%93%20Ch%C3%BAng%20t%C3%B4i%20th%E1%BB%B1c%20hi%E1%BB%87n%20c%C3%B4ng%20t%C3%A1c%20b%E1%BA%A3o%20h%C3%A0nh%20theo%20cam%20k%E1%BA%BFt.%5Cn%5CnH%C3%A3y%20li%C3%AAn%20h%E1%BB%87%20v%E1%BB%9Bi%20ch%C3%BAng%20t%C3%B4i%20b%E1%BA%A5t%20c%E1%BB%A9%20khi%20n%C3%A0o%20b%E1%BA%A1n%20c%E1%BA%A7n%2C%20b%E1%BA%A1n%20lu%C3%B4n%20lu%C3%B4n%20nh%E1%BA%ADn%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20s%E1%BB%B1%20t%C6%B0%20v%E1%BA%A5n%20nhi%E1%BB%87t%20th%C3%A0nh%20nh%E1%BA%A5t%20t%E1%BB%AB%20ch%C3%BAng%20t%C3%B4i.%20%22%2C%22feature_img%22%3A%2282%22%7D%5D”]